Tjenester

Ottar Bergersen & Sønner AS er en totalentreprenør med lang erfaring innenfor en rekke tjenester. Vi har gjennomført flere komplekse prosjekter i Nord-norge og tar på oss både store og små oppdrag. Under finner du en oversikt over tjenester som vi tilbyr våre kunder. Oversikten er ikke uttømmende.

Asfaltarbeid

I Lofoten og Vesterålen legges det mellom 30.000 – 40.000 tonn med asfalt årlig. I OBSAS har vi et eget leggeteam som innehar riktig kompetanse og utstyr. Vi legges i størrelsesorden 10.000 tonn med asfalt hvert år.

Vanligvis hentes varm asfalt fra våre samarbeidsaktører i regionen. Asfalten transporteres til arbeidsstedet med lastebil og legges ut med en asfaltutlegger og kompakteres med valser. På mindre arealer legges asfalten ut for hånd og komprimeres med lettere valser eller vibroplater.

Molo og havnearbeid

OBSAS har sammen med dyktige maskinførere og prosjektledere utviklet høy kompetanse innenfor fagområdene molo- og havnearbeid og utfylling i sjø. Innenfor dette fagfeltet finner vi både bygging, utbedring og plastring av moloer, reparasjon og mudring i havneområder, samt deponering av masser i sjø.

Aktivitetene foregår vanligvis i strand- og sjøområder som krever særlig aktsomhet med hensyn til ulike risikofaktorer; i tillegg til at man skal ivareta naturforhold og miljø på en best mulig måte. I OBSAS har vi utført en rekke ulike oppdrag i hele Nord-Norge, og vi mener selv at vi er blant de fremste på dette området.  

Vann og avløp

Fagområdene vann og avløp er også i OBSAS en viktig del av våre tjenester. Vi leverer disse tjenestene til både offentlige og private aktører. Leveransene kan være organisert i form av drifts- og vedlikeholdsavtaler eller som enkeltstående oppdrag/prosjekter. Ofte inngår disse tjenestene i typiske grunnarbeider i forbindelse med opparbeidelse av nærings- og industritomter og i andre typer av infrastrukturprosjekter, f eks rehabilitering, omlegging eller bygging av ny vei.

Kabel- og fibergraving

Vi graver kabelgrøfter for de ulike nettselskaper og har de tre siste år hatt en rammeavtale med Trollfjord Nett hvor vi utfører alle graveoppdrag samt transport for dem. Avtalen med Trollfjord er nettopp forlenget. I dette inngår kabelgrøfter, stolperøys, veibygging, tomter for trafo og tilhørende anlegg. Prosjektene strekker seg fra 10 meter til 10 km kabelgrøfter med opptil 5 objekter og kabeltromler som veier 6-7 tonn. Arbeidende utføres i tett samarbeid mellom mannskaper og utstyr fra oss og nettselskapene.

Knusing og sprengningsarbeid

OBSAS er i dag en stor leverandør av fjellarbeider. Med våre borerigger sprenger vi fjell for videre foredling på mobile knuseverk. Vi har knuseverk for både grov- og finknusing, samt knusing av asfalt og betong.

Vi har lang erfaring med gjennomføring av ulike typer av sprengningsarbeider, både i egne brudd og uttak – men også i forbindelse med utbygging av tomter og ulike typer av infrastrukturanlegg.

Les også artikkel i Vi Menn om Marie Bergersen her, som er en av våre sprengningsbaser.

Grunnarbeid

Grunnarbeid er graving, planering og drenering – altså arbeidet som utføres for å legge grunnlaget for prosjektet ditt, enten det er tilbygg, arbeid i hagen, restaurering eller nybygg. Grunnarbeidet er med andre ord alt som må gjøres på en tomt før du begynner med selve prosjektet du skal utføre. Hvordan grunnarbeidene utføres, hva som kreves av maskiner og utstyr er betinget av hvordan grunnforholdene er. Er det løsmasser, sand og grus er jobben ganske enkel – er det fjell og berg som planeres er det mer krevende. Skal du fylle ut i sjø kreves det enda mer av både utstyr og kompetanse. I OBSAS har vi erfaring fra en rekke ulike forhold og prosjekter – i tillegg til at vi har riktig utstyr og maskiner for å få jobben gjort.

Veiarbeid

Veiarbeid er arbeid med konstruksjon, reparasjon eller utbedringer av veger. I forbindelse med vegbygging er det som oftest nødvendig å grave ut og transportere bort masser. Dersom det er fjell som må transporteres bort blir massene ofte benyttet som fyllmasse på andre deler av vegen. Om det er løsmasser blir dette arbeidet utført med gravemaskiner og dumpere eller lastebiler.  Er det fast fjell må man først bore ned en passelig dybde og sprenge ut fjellet. Til boringen blir det benyttet ulike typer av borerigger. I veiarbeider kan både tunneldriving, brobygging, grøfterens og rassikring inngå. De ulike oppgavene krever ulike typer av utstyr og maskiner, og ikke minst kompetanse hos prosjektledere og øvrige ansatte.

Brøyting og veivedlikehold

I OBSAS har vi i løpet av de siste årene hatt ulike drifts- og vedlikeholdsavtaler med både Statens Vegvesen, Nordland Fylkeskommune og Bø kommune. I disse inngår både sommer- og vintervedlikehold av offentlige veistrekninger. Vintervedlikehold innebærer ansvar for brøyting, strøing og sikring av god fremkommelighet.